Обложка
 
Ритцер Дж., Степницки Дж.
Әлеуметтану теориясы
 [Мәтін] / ауд. Г.О.Әбдікерова, Д.К.Бұрханова, С.С.Серікжанова [ж.б.т.] // Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.- Алматы, 2018
Ключевые слова: Классикалық әлеуматтану, жаһандану теориясы, конфликт теориясы
Сый 2018 ж.  

Оглавление 
  ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ
 
IБӨЛІМ КЛАССИКАЛЫҚ ӘЛЕУМЕТТАНУ ТЕОРИЯСЫ
1
 
1тарау Әлеуметтану теориясына тарихи шолу: ерте кезең
2
 
2тарау Карл Маркс
46
 
3тарау Эмиль Дюркгейм
84
 
4тарау Макс Вебер
122
 
5тарау Георг Зиммель
170
 
ІІБӨЛІМ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ӘЛЕУМЕТТАНУ ТЕОРИЯСЫ: НЕГІЗГІ МЕКТЕПТЕР
205
 
6тарау Әлеуметтану теориясына тарихи шолу: кейінгі кезең
206
 
7тарау Құрылымдық функционализм, жүйелер теориясы және конфликт теориясы
254
 
8тарау Неомарксистік теорияның әралуандығы
298
 
9тарау Символикалық интеракционизм
356
 
10тарау Этноәдіснама
406
 
11тарау Айырбас, желілік және рационалды таңдау теориялары
434
 
12тарау Қазіргі феминистік теория
476
 
13тарау Микро-макро және агенттік-құрылымдық интеграция
522
 
IIIБӨЛІМ МОДЕРНДІК ТЕОРИЯДАН ПОСТМОДЕРНДІК ӘЛЕУМЕТТІК ТЕОРИЯҒА ДЕЙІН (ЖӘНЕ ОДАН КЕЙІНГІЛЕР)
577
 
14тарау Модернизмнің заманауи теориялары
578
 
15тарау Нәсіл және отаршылдық теориялары
612
 
16тарау Жаһандану теориясы
648
 
17тарау Структурализм, постструктурализм және постмодерндік әлеуметтік теория
684
 
18тарау XXI ғасырдағы әлеуметтік теория
724
  ТОЛЫҚ МАЗМҰНЫ
 
IБӨЛІМ КЛАССИКАЛЫҚ ӘЛЕУМЕТТАНУ ТЕОРИЯСЫ
1
 
1тарау Әлеуметтану теориясына тарихи шолу: ерте кезең
2
 
Кіріспе
4
 
Әлеуметтану теориясының дамуындағы әлеуметтік күштер
7
 
Саяси революциялар
7
 
Индустриялық революция және капитализмнің өркендеуі
7
 
Отаршылдық
8
 
Социализмнің өркендеуі
9
 
Феминизм
9
 
Урбанизация
10
 
Діни өзгерістер
10
 
Ғылымның дамуы
11
 
Интеллектуалды күштер және әлеуметтану теориясының өркендеуі
11
 
Ағартушылық
11
 
Ағартушылыққа консервативті реакция
12
 
Француз әлеуметтануының дамуы
16
 
Алексис де Токвиль (1805-1859)
16
 
Клод Анри Сен-Симон (1760-1825)
17
 
Огюст Конт (1798-1857)
17
 
Эмиль Дюркгейм (1858-1917)
21
 
Әлеуметтік фактілер
21
 
Дін
22
 
Неміс әлеуметтануының дамуы
23
 
Карл Маркс (1818-1883) теорияларының түп тамыры мен табиғаты
23
 
Гегель
23
 
Фейербах
24
 
Маркс, Гегель және Фейербах
25
 
Саяси экономия
26
 
Маркс және әлеуметтану
26
 
Маркс теориясы
27
 
Макс Вебер (1864-1920) мен Георг Зиммель (1858-1918) теорияларының түп тамыры мен табиғаты    
28
 
Вебер және Маркс
28
 
Веберге әсер еткен ғалымдар мен ағымдар
30
 
Вебер теориясы
30
 
Вебер теориясының қабылдану
33
 
Зиммель теориясы
34
 
Британ әлеуметтануының негіздері
36
 
Саяси экономика, амелиоризм және әлеуметтік эволюция
36
 
Саяси экономика
36
 
Амелиоризм
38
 
Әлеуметтік эволюция
39
 
Герберт Спенсер (1820-1903)
39
 
Спенсер мен Конт
40
 
Британиядағы Спенсерге қарсы реакция
41
 
Ерте кездегі итальян әлеуметтануының басты тұлғасы
41
 
Еуропалық марксизмнің ғасырлар тоғысындағы дамуы
43
 
2тарау Карл Маркс
46
 
Кіріспе
47
 
Диалектика
49
 
Диалектикалық әдіс
50
 
Факт және құндылық
50
 
Өзара қарым-қатынас
50
 
Өткен шақ, қазіргі кез, болашақ
51
 
Шарасыздыққа мойынсұнбау
51
 
Акторлар және құрылымдар
52
 
Адам әлеуеті
53
 
Еңбек
56
 
Айыру
57
 
Капиталистік қоғамның құрылымдары
60
 
Тауарлар
61
 
Тауар фетишизмі
62
 
Капитал, капиталистер және пролетариат
64
 
Эксплуатациялау
65
 
Таптық қақтығыстар
67
 
Капитализм несімен жақсы?
68
 
Тарихи материалистік түжырымдама
69
 
Капиталистік қоғамның мәдени аспектілері
71
 
Идеология
72
 
Бостандық, теңдік және идеология
73
 
Дін
75
 
Маркс экономикасы: тақырыптық зерттеу
75
 
Коммунизм
78
 
Сын-пікірлер
78
 
Қазіргі қолданылуы
80
 
3тарау Эмиль Дюркгейм
84
 
Кіріспе
85
 
Әлеуметтік фактілер
88
 
Материалдық және материалдық емес әлеуметтік фактілер
90
 
Материалдық емес әлеуметтік фактілердің түрлері
91
 
Мораль
91
 
Ұжымдық сана
92
 
Ұжымдық көзқарастар
93
 
Әлеуметтік бағыттар
94
 
Қоғамдағы еңбек бөлінісі
95
 
Механикалық және органикалық ынтымақтастық
96
 
Динамикалық тығыздық
97
 
Репрессивті және реститутивті заң
98
 
Қалыптылық және ауытқу
99
 
Әділдік
100
 
Суицид
101
 
Суицидтің төрт түрі
102
 
Эгоистік суицид
103
 
Альтруистік суицид
104
 
Аномиялық суицид
104
 
Фаталистік суицид
105
 
Суицидтің жиілігі және әлеуметтік реформа
105
 
Дін ұстанудың қалыпты формалары
106
 
Дюркгеймнің ерте кезеңдегі және кейінгі теориялары
106
 
Сакралды және қарапайым дін теориясы
107
 
Сенімдер, рәсімдер және шіркеу
108
 
Неге қарабайыр?
109
 
Ұжымдық толқу
109
 
Тотемизм
110
 
Білім әлеуметтануы
111
 
Түсіну категориялары
112
 
Моральдық тәрбие және әлеуметтік реформа
113
 
Мораль
114
 
Моральдық тәрбие
115
 
Кәсіптік бірлестіктер
116
 
Сын-пікірлер
116
 
Қазіргі қолданылуы
118
 
4тарау Макс Вебер
122
 
Әдіснама
123
 
Тарих және әлеуметтану
123
 
Түсіну
127
 
Тарихи байланыс
128
 
Идеалды типтер
129
 
Құндылықтар
132
 
Құндылықтар және оқыту
132
 
Құндылықтар және зерттеу
133
 
Субстантивті әлеуметтану
135
 
Әлеуметтану деген не?
135
 
Әлеуметтік іс-әрекет
136
 
Тап, мәртебе және партия
138
 
Билік құрылымдары
139
 
Рационалды-легитимді билік
140
 
Дәстүрлі билік
143
 
Харизмалы билік
144
 
Биліктіц типтері және «Шынайы өмір»
146
 
Рационалдандыру
146
 
Рационалдық типтері
147
 
Жалпылама теория болуы мүмкін бе?
148
 
Формалды және субстантивті рационалдық
149
 
Әртүрлі әлеуметтік жағдайдағы рационалдандыру
150
 
Дін және капитализмнің өркендеуі
156
 
Құтқарылу амалы
158
 
Қытайдағы дін мен капитализм
162
 
Үндістандағы дін мен капитализм
164
 
Сын-пікірлер
165
 
Қазіргі қолданылуы
166
 
5тарау Георг Зиммель
170
 
Негізгі мәселелер
171
 
Мәселенің деңгейі мен ауқымы
174
 
Диалектикалық ойлау
174
 
Өмір
176
 
Индивидуалды сана және индивидуалдық
177
 
Әлеуметтік әрекеттестік («Қауымдасу»)
179
 
Өзара әрекеттесу: формалары мен типтері
180
 
Әлеуметтік геометрия
181
 
Әлеуметтік типтер
183
 
Әлеуметтік формалар
184
 
Әлеуметтік құрылымдар мен әлемдер
185
 
Объективті мәдениет
187
 
Ақша философиясы
189
 
Ақша және құн
190
 
Ақша, реификация және рационалдандыру
190
 
Жағымсыз әсерлері
192
 
Мәдениет трагедиясы
194
 
Құпиялық: Зиммель әлеуметтануындағы тақырыптық зерттеу
195
 
Құпиялық және әлеуметтік қарым-қатынастар
197
 
Құпиялық жөніндегі басқа да ойлар
199
 
Сын-пікірлер
200
 
Қазіргі қолданылуы
201
 
IIБӨЛІМ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ӘЛЕУМЕТТАНУ ТЕОРИЯСЫ: НЕГІЗГІ МЕКТЕПТЕР
205
 
6тарау Әлеуметтану теориясына тарихи шолу: кейінгі кезең
206
 
Ерте кезеңдегі америкалық әлеуметтану теориясы
207
 
Саясат
207
 
Әлеуметтік өзгеріс және интеллектуалды ағымдар
209
 
Герберт Спенсердің әлеуметтануға ықпалы
210
 
Торстейн Веблен (1857-1929
212
 
Джозеф Шумпетер (1883-1950)
215
 
Чикаго мектебі
215
 
Ерте кезеңдегі Чикаго мектебі
216
 
Чикаго мектебінің құлдырауы
221
 
Ерте кезеңдегі Америка әлеуметтануындағы әйелдер
221
 
Дюбуа-Атланта мектебі
223
 
Ғасырдың ортасына дейінгі әлеуметтану теориясы
224
  Гарвардтың өркендеуі, Шырмауық лигасы және
 
құрылымдық функционализм
224
 
Толкотт Парсонс (1902-1979)
227
 
Джордж Хоманс (1910-1989)
228
 
Марксистік теорияның дамуы
229
 
Карл Мангейм және білім әлеуметтануы
230
 
Ғасыр ортасынан кейінгі әлеуметтану теориясы
231
 
Құрылымдық функционализм: шырқау шегі мен құлдырауы
231
 
Америкадағы радикалды әлеуметтану: Ч. Райт Миллс
232
 
Конфликт теориясының дамуы
232
 
Айырбас теориясының туындауы
235
 
Драматургиялық сараптама: Эрвинг Гоффманның еңбегі
236
 
Күнделікті өмір әлеуметтануының дамуы
236
  Феноменологияпыщ әлеуметтану және
 
Альфред Щюцтың еңбегі (1899-1959)
236
 
Этноәдіснама (Еіһпотеtһоdоlорgу)
237
 
Марксистік әлеуметтанудың өркендеуі мен құлдырауы
238
 
Феминистік теорияның қиындықтары
239
 
Нәсіл және отаршылдық теориялар
240
 
Структурализм және постструктурализм
242
 
XX ғасыр соңындағы әлеуметтану теориясындағы зерттеулер
243
 
Микро- және макроинтеграция
243
 
Агенттік-құрылым интеграциясы
243
 
Теориялық синтез
245
 
Модерн және постмодерн теориялары
246
 
Модернді жақтаушылар
246
 
Постмодернді жақтаушылар
247
 
XXI ғасырдағы әлеуметтік теория
248
 
Тұтыну теориялары
248
 
Жаһандану теориялары
249
 
Ғылым, технология және қоғам теориялары
250
  7тарау Құрылымдық функционализм, жүйелер және
 
конфликт теориялары
254
 
Құрылымдық функционализм
256
  Стратификацияның функционалды теориясы және
 
оған сын-пікірлер
257
 
Толкотт Парсонстың қүрыпымдық функционализмі
260
 
АСІЕ функциясы
260
 
Әрекет жүйесі
261
 
Парсонстық теориядагы өзгерістер мен динамизм
269
 
Роберт Мертонның қүрылымдық функционализмі
271
 
Құрылымдық функционалды модель
271
 
Әлеуметтік қцрылым және аномия
276
 
Негізгі сын-пікірлер
277
 
Маңызды сын-пікірлер
277
 
Әдістемелік және логикалық сын-пікірлер
278
 
Жүйелер теориясы
280
 
Жүйе және қоршаған орта
281
 
Аутопоэзис
282
 
Дифференциация
283
 
Сегменттік дифференциация
283
 
Стратификациялық дифференциация
284
 
Орталық перифериялык, дифференциация
284
 
Функционалды жүйелердің дифференциациясы
284
 
Конфликт теориясы
285
 
Ральф Дарендорфтың еңбегі
285
 
Билік
286
 
Топтар, конфликт және өзгеріс
287
 
Негізгі сын-пікірлер және оларға тойтарыс беру талпынысы
288
 
Анағұрлым интегратив конфликт теориясы
290
 
Әлеуметтік стратификация
291
 
Басқа әлеуметтік салалар
293
 
8тарау Неомарксистік теорияның әралуандығы
298
 
Экономикалық детерминизм
299
 
Гегель марксизмі
300
 
Георг Лукач
301
 
Реификация
301
 
Таптық және жалған сана
302
 
Антонио Грамши
303
 
Сыни теория
304
 
Әлеуметтік және интеллектуалды өмірдің негізгі сын-пікірлері
305
 
Маркс теориясына сын-пікірлер
305
 
Позитивизмге сын-пікірлер
305
 
Әлеуметтануға сын-пікірлер
306
 
Қазіргі қоғамға сын-пікірлер
306
 
Мәдениетке сын-пікірлер
308
 
Негізгі үлестер
309
 
Субъективизм
309
 
Диалектика
311
 
Сыни теорияға сын-пікірлер
313
 
Юрген Хабермастың идеялары
313
 
Маркстен айырмаиіылықтары
313
 
Рационалдандыру
315
 
Қарым-қатынас
316
 
Бүгінгі сыни теория: Аксел Хоннет
317
 
Аксел Хоннеттің идеялары
317
 
Мәдени сынның кейінгі дамуы
320
 
Неомарксистік экономикалық әлеуметтану
321
 
Капитал және еңбек
321
 
Монополиялық капитал
321
 
Еңбек және монополиялык, капитал
323
 
Капитал мен еңбек тақырыбындағы өзге зерттеулер
325
 
Фордизм және постфордизм
326
 
Тарихи бағдарланған марксизм
330
 
Модерн әлем-жүйесі
330
 
Географиялық кеңею
331
 
Дүниежүзілік еңбек бөлінісі
332
 
Негізгі мемлекеттердің дамуы
332
 
Кейінгі зерттеулер
333
 
Бүгінгі әлем-жүйе теориясы
335
 
Неомарксистік кеңістікті талдау
337
 
Кеңістік өндірісі
337
 
Триалектика
340
 
Үміт кеңістігі
341
 
Постмарксистік теория
343
 
Аналитикалық марксизм
344
 
Маркстің постмодерндік теориясы
348
 
Гегемония және радикалды демократия
348
 
Сабақтастық және уақыт-кеңістік тығыздығы
349
 
Марксизмнен соң
350
 
Постмарксизмге қатысты сын-пікірлер
353
 
9тарау Символикалық интеракционизм
356
 
Тарихи негізі
357
 
Прагматизм
357
 
Бихевиоризм
359
 
Редукционизм мен әлеуметтанудың арасында
360
 
Джордж Герберт Мидтің идеялары
361
 
Әлеуметтіктің басымдығы
361
 
Әрекет
362
 
Ым-ишара
365
 
Маңызды символдар
366
 
Ақыл-ой
367
 
Өзіндік мән
368
 
Баланың дамуы
369
 
Жалпыланған басқа
370
 
«Мен» және «өзім»
371
 
Қоғам
373
 
Символикалық интеракционизм: негізгі принциптер
374
 
Ойлау қабілеті
375
 
Ойлану және өзара әрекеттесу
376
 
Мағыналар мен символдарды үйрену
377
 
Әрекет және өзара әрекеттесу
378
 
Таңдау жасау
378
 
Топтар және қауымдастықтар
379
 
Эрвинг Гоффман және еңбектері
383
 
Өзіндік мән
384
 
Эмоциялар әлеуметтануы
392
 
Эмоция деген не?
392
 
Ұят: әлеуметтік эмоция
393
 
Ұяттың көрінбейтіндігі
395
 
Эмоцияны басқару және эмоция жұмысы
396
 
Сезім қағидалары
398
 
Сезімді коммерциаландыру
399
 
Сын-пікірлер
401
 
Символикалық интеракционизмнің болашағы
402
 
10тарау Этноәдіснама
406
 
Этноәдіснаманы анықтау
407
 
Этноәдіснаманың диверсификациясы
411
 
Институттық жағдайларды зерттеу
411
 
Конверсациялық талдау
412
 
Ертеректегі кейбір мысалдар
413
 
Қалыптан тыс эксперименттер
413
 
Гендерлік мәселе
415
 
Конверсациялық талдау
416
 
Телефон арқылы әңгімелесу: Идентификация және тану
416
 
Күлдіру
418
 
Қол соқтыру
419
 
Мінберден қуу
420
 
Сөйлем және баяндаудың интерактив түрде пайда болуы
421
 
Сөйлесу және үнсіз әрекеттердің интеграциясы
422
 
Ұялшақтықты білдіру (және өз-өзіне сенімділік)
422
 
Институттарды зерттеу
423
 
Жұмысқа қабылданардағы сұхбат
424
 
Жоғары деңгейдегі келіссөздер
424
 
Төтенше жағдайлар қызметіне хабарласу
425
 
Медиациялық тыңдауда түйіндерді шешу
425
 
Дәстүрлі әлеуметтануға сын-пікірлер
427
 
Әлеуметтен бөліну
427
 
Тақырып пен ресурстарды шатастыру
428
 
Этноәдіснамадағы күйзелістер мен шиеленістер
429
 
Синтез және интеграция
431
 
Этноәдіснама және микро-және макротәртіп
431
 
11тарау Айырбас, желілік және рационалды тандау теориялары
434
 
Айырбас теориясы
435
 
Бихевиоризм
435
 
Рационалды таңдау теориясы
436
 
Джордж Хоманстың айырбас теориясы
439
 
Табыс қағидасы
442
 
Стимул қағидасы
442
 
Құндылық қағидасы
443
 
Депривация-сатиация қағидасы
443
 
Агрессия - мақұлдау ұсыныстары
444
 
Рационалдық ұсыныс
444
 
Питер Блаудың айырбас теориясы
446
 
Ричард Эмерсон және оның шәкірттерінің еңбегі
450
 
Желілік теориясы
457
 
Негізгі мәселелер және принциптер
458
 
Басым интегративті желілер теориясы
460
 
Желілік айырбас теориясы
461
 
Құрылымдық билік
463
 
Күшті және әлсіз билік құрылымдары
463
 
Рационалды таңдау теориясы
464
 
Әлеуметтік теорияның негіздері
465
 
Сын-пікірлер
472
 
12тарау Қазіргі феминистік теория
476
 
Феминизмнің негізгі мәселелері
477
 
Тарихи көзқарас: феминизм, әлеуметтану және гендер
479
 
Қазіргі феминистік теориялар
482
 
Гендерлік айырмашылықтар
484
 
Әлеуметтану теориялары: институттық және интеракционистік
487
 
Гендерлік теңсіздік
489
 
Гендерлік кемсіту
493
 
Құрылымдық кемсіту
497
 
Феминизм және постмодернизм
508
 
Феминистік әлеуметтану тұрғысынан теориялық негіздеу
511
 
Білімнің феминистік әлеуметтануы
511
 
Макроәлеуметтік тәртіп
513
 
Микроәлеуметтік тәртіп
515
 
Субъективтілік
517
 
13тарау Микро-макро және агенттік-құрылымдық интеграция
522
 
Микро- және макроинтеграция
523
 
Микро- және макроэкстремизм
523
 
Микро- және макроинтеграциялануға бет алу
524
 
Микро- және макроинтеграцияның мысалдары
526
 
Болашаққа болжам: Норберт Элиастың фигурациялық әлеуметтануы
534
 
Әдеп тарихы
537
 
Билік және сътайылық
542
 
Агенттік-құрылымдық интеграция
546
 
Агенттік-құрылымдық интеграцияның негізгі мысалдары
547
 
Құрылымдау теориясы
547
 
Агенттік-құрылымдық әдебиеттердегі негізгі ерекшеліктер
571
  Агенттік-құрылымдық және микро-макро байланыстар:
 
басты айырмашылықтар
573
 
IIIБӨЛІМ МОДЕРНДІК ТЕОРИЯДАН ПОСТМОДЕРНДІК ӘЛЕУМЕТТІК ТЕОРИЯҒА ДЕЙІН (ЖӘНЕ ОДАН КЕЙІНГІЛЕР)
577
 
14тарау Модернизмнің заманауи теориялары
578
 
Модернизмнің классикалық теорияшылары
579
 
Модернизмнің қуатты күші
581
 
Модернизм және оның салдары
583
 
Модернизм және бірегейлік
586
 
Модернизм және интимдік
587
 
Қоғамдағы тәуекелдер
588
 
Тәуекелдердің туындауы
589
 
Тәуекелдермен бетпе-бет
590
 
Холокост және икемді модернизм
591
 
Модернизм өнімі
591
 
Бюрократияның рөлі
592
 
Холокост және рационалдандыру
593
 
Икемді модерн
595
 
Модернизмнің аяқталмаған жобасы
596
 
Хабермас және постмодернистер
598
 
Өзіндік мән, қоғам және дін
600
 
Модерн және өзіндік мән
601
 
Модернизмнің қиялдағы әлемі
603
 
Зайырлы дәуірдегі дін
604
 
Ақпараттандыру және желілік қоғам
606
 
15тарау Нәсіл және отаршылдық теориялары
612
 
Фанон және отаршылдық
614
 
Қара нәсіл, ақ бетперде
614
 
Қарсыласу
616
 
Қарғысқа ұшыраған жер
619
 
Зорлық
619
 
Фанон және Маркс
620
 
Постколониалды теория
621
 
Ориентализм
623
 
Нәсіл және нәсілшілдік туралы сыни теориялар
625
 
Нәсілдің қалыптасуы
630
 
Нәсілге бөлушілік
630
 
Нәсілдік жобалар
632
 
Түске қатыссыз нәсілшілдік
633
 
Нәсілдің жүйелік теориясы
634
 
Нәсілдік өрістің құрылымы
635
 
Өрістегі құрылым және агенттік
637
 
Оңтүстік теория және жергілікті халықтың қайта жаңғыруы
638
 
Оңтүстік теория
638
 
Жергілікті халықтың қайта жаңғыруы
640
 
16тарау Жаһандану теориясы
648
 
Жаһандануды зерттеген негізгі заманауи теорияшылар
651
 
Энтони Гидденс: Жаһанданудағы «Тұрлаусыз әлем»
651
 
Ульрих Бек: Жаһандану саясаты және космополитизм
652
 
Зигмунт Бауман: Жаһанданудың салдары
654
 
Мәдени теория
655
 
Мәдени дифференциализм
655
 
Мәдени конвергенция
659
 
Макдональдтандыру
659
 
Макдональдтандыру, экспансиониэм және жаһандану
661
 
Тһе «СІоblization of Nothing». «Мәнсіздіктің жаһандануы»
662
 
Мәдени гибридтену
665
 
Аппадураидың «Ландшафты» («Landscapes»)
666
 
Экономикалық теория
668
 
Трансұлттық капитализм
668
 
Империя
670
 
Саяси теория
673
 
Неолиберализм
675
 
Неолиберализмді сынау
679
 
Басқа да теориялар
682
 
17тарау Структурализм, постструктурализм және постмодерндік әлеуметтік теория
684
 
Структурализм
686
 
Лингвистикалық түп тамырлары
686
 
Антропологиялық структурализм: Клод Леви-Стросс
687
 
Құрылымдық марксизм
688
 
Постструктурализм
689
 
Мишель Фуконың идеялары
691
 
Джорджио Агамбеннщ идеялары
700
 
Постмодерндік әлеуметтік теория
706
 
Қалыпты постмодерндік әлеуметтік теория: Фредрик Джеймисон
710
 
Экстремалды постмодерндік әлеуметтік теория: Жан Бодрийяр
715
 
Сын-пікірлер және пост-постмодерндік әлеуметтік теория
718
 
18тарау XXI ғасырдағы әлеуметтік теория
725
 
Квир теориясы
726
 
Гетеросексуалды/гомосексуалды бинарлық
728
 
Жыныстық қатынас
730
 
Сын-пікірлер
731
 
Актор-желі теориясы
733
 
Постгуманизм және постәлеуметтік
733
 
Аффект теориясы
739
 
Негізгі түсініктер
741
 
Аффективті өріс
744
 
Аффект этикасы және саясат
46
 
«Өндіріп-тұтыну» теориясы
749
 
Өндіріп-тұтынудың жаңа мәні
751
 
Өндіріп-тұтынушы капитализм
752
 
Пайдаланылған әдебиеттер
758

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2018 Библиотека (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.