Обложка
 
Майерс Д.Г., Туенж Ж.М.
Әлеуметтік психология
 [Мәтін] / ауд. Г.Қ.Айқынбаева, А.М.Айтышева, Б.Ш.Байжұманова [ж.т.б.] // Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.- Алматы, 2018
Ключевые слова: Әлеуметтік ойлау, спотлайт әсері, ген және мәдениет, әлеуметтік сенім
Сый 2018 ж.  

Оглавление 
 
1-тарау. ӘЛЕУМЕТТІК ПСИХОЛОГИЯҒАКІРІСПЕ
19
 
Әлеуметтік психология деген не?
20
 
Әлеуметтік психологияның басты идеялары
21
 
  Біз әлеуметтік болмысты қалыптастырамыз
21
 
  Әлеуметтік интуиция күшті болғанымен, кейде қауіпті
22
 
  Әлеуметтік ықпал мінез-құлықты қалыптастырады
23
 
  Мінез-құлықты жеке көзқарастар мен ұстанымдар да қалыптастырады
24
 
  Әлеуметтік мінез-құлықтытың биологиялық астары
24
 
  Әлеуметтік психология ұстанымдарын күнделікті өмірде қолдану
25
 
Әлеуметтік психологиядағы адами құндылықтардың ықпалы
26
 
  Құндылықтардың психологияға ықпалының айқын жолдары
26
 
  Құндылықтардың психологияға ықпал етуінің көмескі жолдары
27
 
  Ғылымның субъективті аспектілері
27
 
  Психологиялық тұжырымдамалардағы жасырын құндылықтар
27
 
«Мен біліп едім» феномені: әлеуметтік психология мен парасат бір нәрсе ме?
29
 
Зерттеу әдістері: әлеуметтік психологияны қалай зерттейміз?
32
 
  Гипотеза қалыптастыру және оны тексеру
32
 
  Корреляциялық зерттеу: табиғи ассоциацияларды анықтау
33
 
  Корреляциялық статус және өмір сүру ұзақтағы
34
 
  Корреляция және себеп пен салдар байланысы
34
 
  Қоғамдық пікір сауалнамасы
36
 
  Эксперименттік зерттеулер: себеп пен салдарды іздеу
39
 
  Кездейсоқ бөлу: үлкен теңестіргіш
39
 
  Бақылау: айнымалы шамамен айла-шарғы жасау
40
 
  Репродукция: нәтижелер қайта жаңғыртыла ма?
41
 
  Эксперимент жасау этикасы
41
 
  Лабораториялық зерттеу қорытындыларын күнделікті өмірге лайықтау
43
 
ПОСТСКРИПТУМ: біз бұл кітапты не үшін жаздық?
44
  І Бөлім. Әлеуметтік ойлау
 
2-тарау. ӘЛЕУМЕТТІК ӘЛЕМДЕГІ «МЕН» ҰҒЫМЫ
45
 
Спотлайт әсері және транспаренттік иллюзия: ОЛАР өзіміз жайлы бізге не үйретеді?
46
 
«Мен» ұғымы: мен кіммін?
49
 
  Біз үшін басты мәселе: өзіміз туралы түсінік
49
 
  Әлеуметтік салыстыру
49
 
  Басқа адамдардың бағалау әсері
50
 
  «Мен» және мәдениет
51
 
  Индивидуализмді мәдениет арқылы дамыту
52
 
  Мәдениет пен таным
53
 
  Өзін-өзі тану
56
 
  Іс-әрекетті болжау
57
 
  Өз сезімімізді болжау
58
 
  Даналық және өз-өзіне талдау жасау
59
 
Өзін-өзі бағалау және оның қозғаушы күші
60
 
  Өзін-өзі бағалау мотивациясы
61
 
  Өзін-өзі төмен және жоғары бағалаудың жағымды және жағымсыз жақтары
62
 
  Нарциссизм: өз-өзін сүю немесе асыра бағалау
63
 
  Жеке тиімділік сезімі
65
 
Өз «менінің» пайдасына шешуге бейімделу деген не?
66
 
  Позитив және негатив оқиғаларды түсіндіру
67
 
  Бәріміз бірдей орташадан жоғары бола аламыз ба?
68
 
  Жалған оптимизм
69
 
  Жалған косенсус және өзіндік ерекшелік
71
 
  Өзін-өзі жоғары бағалауға бейімділікті түсіндіру
72
 
Адамдардың өзін таныстыру шеберлігі
73
 
  Өзіне-өзі кедергі жасау
73
 
  Әсерді басқару
74
 
«Өзін-өзі бақылау» деген не?
76
 
ПОСТСКРИПТУМ: екі ақиқат – менмендік қауіп және позитивті ойлау құдіреті
78
 
3-тарау. ӘЛЕУМЕТТІК СЕНІМДЕР МЕН ПАЙЫМДАР
79
 
Адамның әлеуметтік әлемді саналы және бейсаналы бағалауы
80
 
  Priming / Ассоциациялардың оянуы
80
 
  Интуитивті пайымдар
81
 
  Интуиция күші
82
 
  Интуицияның шектеулі шегі
83
 
  Өзіне шектен тыс сенімді болу
83
 
  Өз көзқарасын дәлелдеуге бейімділік
85
 
  Өзіне шектен тыс сенімді болудан арылу
86
 
  Эвристика: санадағы төте жол
86
 
  Репрезентативті эвристика
86
 
  Эвристиканың қолжетімділігі
87
 
  Фактілерге кереғар ойлау
89
 
  Иллюзиялы ойлау
91
 
  Иллюзиялы корреляция (өзара байланыс елесі)
91
 
  Көңіл күй мен пайымдар
93
 
Әлеуметтік әлемді қалай қабылдаймыз?
95
 
  Оқиғалады қабылдау және интерпретациялау
95
 
  Көзқарастың беріктігі
96
 
  Өзіміз және әлемдеріміз туралы естеліктер қалыптастыру
97
 
  Бұрынғы ұстанымдарды қайта құру
98
 
  Өткен шақтағы мінез-құлықты қалпына келтіру
99
 
Әлеуметтік әлемді қалай түсіндіреміз?
100
 
  Себеп-салдар атрибуциясы: адам немесе жағдай
100
 
  Адамның мінез-қасиетін жорамалдау
101
 
  Атрибуцияның үлкен қателігі
102
 
  Біз неліктен атрибуциялық қателік жіьереміз?
103
 
  Атрибуцияның елеулі қателіктерін зерттеу неге сонша маңызды?
106
 
Әлеуметтік ой-сенімдеріміздің маңызы
108
 
  Ұстаз үміті мен оқушы жетістіктері
109
 
  Өзгелерден күткенімізді алу
110
 
Әлеуметтік пікірлер мен пайымдар туралы қорытынды сөз
112
 
ПОСТСКРИПТУМ: иллюзиялық ой туралы пікір
114
 
4-тарау. МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ ЖӘНЕ КӨЗҚАРАС
115
 
Адамның көзқарасы оның іс-әрекетін анықтай ма?
116
 
  Көзқарас мінез-құлыққа қандай жағдайда сәйкеседі?
117
 
  Сөйлейтін сөзімізге әлеуметтік ықпал аз болғанда
117
 
  Адамның мінез-құлықына басқа әсердің ықпалы аз болғанда
118
 
  Көзқарас мінез-құлыққа сәйкес болса
118
 
  Көзқарас күшті болса
119
 
Мінез-құлықтың көзқарасқа ықпалы
121
 
  Рөл ойнау
121
 
  Сөздің сенімге айналуы
123
 
  Аморальдық және моральдық әрекеттер
123
 
  Нәсіларалық қатынастар және нәсілдік көзқарастар
125
 
  Әлеуметтік қозғалыстар
125
 
Іс-әрекеттің көзқарасқа әсері
127
 
  Өзін-өзі таныстыру: өзгенің пікіріне ықпал ету
127
 
  Өзін-өзі ақтау: когнитивті диссонанс
127
 
  Жеткіліксіз ақтау
129
 
  Диссонанс шешім қабылдаудың салдары ретінде
130
 
  Өзін-өзі қабылдау
132
 
  Ым-ишара мен қарым-қатынас
133
 
  Өз-өзін ақтап алу және ішкі мотивация
134
 
  Теорияларды салыстыру
136
 
  Диссонанс – ширықтырушы күш
136
 
  Өз-өзіне қайшы пікірде болмаған кезде адамның өз-өзіне сенімді болуы
137
 
ПОСТСКРИПТУМ: өзімізді іс-әрекет арқылы өзгерту
138
  ІІ Бөлім. Әлеуметтік ықпал
 
5-тарау. ГЕН, МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ГЕНДЕРЛІК АЙЫРМАШЫЛЫҚ
139
 
Адам табиғаты мен мәдени әралуандылықтың әсері
140
 
  Ген, эволюция және іс-әрекет
141
 
  Мәдениет және іс-әрекет
142
 
  Мәдени өзгешіліктер
143
 
  Нормалар: күтілетін мінез-құлық
144
 
  Мәдени ұқсастықтар
147
 
Ер адамдар мен әйелдердің ұқсастықтары және айырмашылықтары
150
 
  Гендер және ген
151
 
  Тәуелсіздік және өзара байланыс
152
 
  Әлеуметтік басымдық
155
 
  Агресси
157
 
  Сексуалдық
157
 
Эволюция және гендер: табиғилық сақталу керек пе?
159
 
  Гендер және серіктес таңдау
160
 
  Эволюциялық психология туралы ойлар
162
 
  Гендер мен гормондар
163
 
Мәдениет және гендер: мәдениет қалай әсер етеді?
165
 
  Мәдениетке қатысты гендерлік рөлдердегі өзгерістер
166
 
  Гендерлік рөлдердің уақытқа байланысты өзгеруі
166
 
  Құрдастар арқылы мәдениеттің меңгерілуі
167
 
Ген, мәдениет және гендер туралы қандай қорытынды жасауға болады?
169
 
  Биология және мәдениет
169
 
  Жағдайлар ықпалы және тұлға
171
 
ПОСТСКРИПТУМ: өзімізді әлеуметтік әлемнің әр өнімі, әрі сәулетшісі ретінде қарастыруымызға бола ма?
172
 
6-тарау. КОНФОРМИЗМ ЖӘНЕ КӨНДІГУ
173
 
Конформизм деген не?
174
 
Конформизм мен көндігу құбылыстарының классикалық зерттеулері
175
 
  М.Шерифтің норманы қалыптастыру туралы зерттеуі
175
 
  Соломан Аштың топтық қысым туралы зерттеулері
179
 
  Милгрэмнің көндігу туралы зерттеулері
181
 
  Стэнли Милгрэм зерттеулерінің негізгі ойы
184
 
  Көндігу құбылысы қалай пайда болады?
185
 
  Жәбірленушінің эмоциялық қашықтығы
185
 
  Билік өкілінің қатысуы және оның заңдылығы
186
 
  Биліктің институционализмі
187
 
  Топ ықпалынан босау
188
 
  Классикалық зерттеулерді талқылау
188
 
  Мінез-құлық және бағдар
189
 
  Әлеуметтік нормалардың ықпалы
190
 
Конформизмнің алғышарттары
193
 
  Топ көлемі
194
 
  Топ құрамының пікірлестігі
195
 
  Ауызбірлік
195
 
  Мәртебе
197
 
  Қоғамдық пікір
197
 
  Алдын ала міндеттеме
197
 
Конформизм неліктен пайда болады?
199
 
Конформизмді кім танытады?
201
 
  Тұлға
201
 
  Мәдениет
202
 
  Әлеуметтік рөлдер
203
 
  Рөлдердің алмасуы
204
 
Басқалардан өзгеше болғымыз келе ме?
205
 
  Қарсылық реакциясы
205
 
  Даралықты айқындау
206
 
ПОСТСКРИПТУМ: қоғам мүшесі бола тұра, жеке тұлға болып қалыптасу
207
 
7-тарау. ИЛАНДЫРУ
209
 
Иландырудың жолдары қандай?
211
 
  Иландырудың негізгі жолы
211
 
  Иландырудың қосалқы жолы
212
 
  Әр мақсатқа жетелейтін жол бөлек
212
 
Иландырудың қандай тетіктері бар?
213
 
  Кім айтты? Тілші айтты
213
 
  Сенім
214
 
  Тартымдылық пен сүйкім
216
 
  Не жөнінде айтылған? Мазмұнның маңызы
217
 
  Ақыл мен эмоция
218
 
  Хабарламаның мазмұны
221
 
  Біржақты һәм екіжақты пікір
223
 
  Алғашқы ма, соңғысы ма?
224
 
  Ақпараттың берілу жолдары
226
 
  Белсенді тәжірибе немесе қабылдаудағы енжарлық
226
 
  Жеке байланыс және бұқаралық ақпарат құралдарының ықпалы
228
 
  Кімге айтылды? Аудитория
230
 
  Олардың жасы нешеде?
230
 
  Олар не туралы ойлайды?
233
 
Иландыруға не кедергі болуы мүмкін?
235
 
  Жеке ұстанымды күшейту
236
 
  Қарсы дәлелдердің ықпалын арттыру
236
 
  Күнделікті өмірде инокуляциялық бағдарламаларды қолдану
237
 
  Достарының қысымынан балалардың шылым шегуге әуестеніп кетуіне қарсы инокуляция
237
 
  Ұстаным инокуляциясының қолданысы
238
 
  Бағдарларға арналған инокуляцияның салдары
240
 
ПОСТСКРИПТУМ: ашық, бірақ аңқау болмау
240
 
8-тарау. ТОПТЫҢ ЫҚПАЛЫ
241
 
Топ дегеніміз не?
242
 
Әлеуметтік фасилитация: айналамызда адамдардың болуы бізге қалай әсер етеді?
243
 
  Басқалардың қасымызда болуы
243
 
  Тобыр: басқа да көп адамдардың болуы
245
 
  Басқалардың жанымызда болуы бізді не себепті қоздырады?
246
 
  Сынаудан қорқу
246
 
  Зейіннің шашыраңқы болуы
246
 
  Басқалардың болуының өзі
247
 
Әлеуметтік салғырттық: топтағы адам іс-әрекетке салғырт қарай ма?
248
 
  Жұмыс қолы көп болғанда іс өнімді бола ма?
248
 
  Күнделікті өмірдегі әлеуметтік салғырттық
250
 
Деиндивидуация: топтағы адамдар өзіндік «Менін» қай кезде жоғалтады?
253
 
  Топпен болғанда жалғыз кезімізде жасамайтын нәрселерді істейміз
253
 
  Топ көлемі
253
 
  Анонимдік
254
 
  Қоздырушы және алаңдатушы іс-әрекеттер
256
 
  Әлсіреген өзіндік сана
256
 
Топтық поляризация: топ біздің пікір-көзқарастарымызға қалай ықпал етеді?
257
 
  «Тәуекелді жылжу» туралы іс
258
 
  Топтағы пікірлер басымдық ала бастай ма?
259
 
  Топтық поляризация бойынша эксперименттер
259
 
  Табиғи жолмен пайда болатын топтық поляризация
260
 
  Поляризацияны түсіндіру
263
 
  Ақпараттық ықпал
263
 
  Нормативті ықпал
264
 
Ойлаудың шоғырлануы: топ жеке адамның пікір-көзқарасын нақтылай ма?
266
 
  Топтық ойлаудың белгілері / симптомдары
267
 
  Топтық ойлауды сынау
269
 
  Топтық ойлаудың алдын алу
270
 
  Мәселелердің топтық шешімі
271
 
Шағын топтардың ықпалы: жеке адамдар топқа қалай ықпал етеді?
274
 
  Дәйектілік
275
 
  Өз-өзіне сену
275
 
  Көпшіліктен бас тартатындар
276
 
  Көшбасшылық азшылықтың ықпалы болып санала ма?
276
 
ПОСТСКРИПТУМ: топпен болу зиян ба?
279
  ІІІ Бөлім. Әлеуметтік қарым-қатынас
 
9-тарау. БІРЖАҚТЫ ТҮСІНІК: өзгелерді жақтырмау
281
 
Біржақты түсініктің табиғаты мен ықпалы
282
 
  Біржақты түсініктің анықтамасы
282
 
  Имплицитті және эксплицитті біржақты түсінік
284
 
  Нәсілге қатысты біржақты түсінік
285
 
  Нәсілге қатысты біржақты түсінік азайды ма?
285
 
  Нәсілге қатысты біржақты түсініктің жасырын түрі
286
 
  Нәсілге қатысты автоматты түрдегі біржақты түсінік
287
 
  Жынысқа қатысты біржақты түсінік
289
 
  Гендерлік стереотиптер
290
 
  Мейірімді және мейірімсіз сексизм
290
 
  Гендерлік дискриминация
291
 
  Гомосексуалистер мен лесбиандарға қатысты біржақты пікір
292
 
Біржақты түсініктің әлеуметтік негіздері
293
 
  Әлеуметтік теңсіздік: статустың теңсіздігі және біржақты түсінік
293
 
  Әлеуметтену
294
 
  Авторитарлы тұлға
295
 
  Дін және нәсілге қатысты біржақты түсінік
295
 
  Конформизм
296
 
  Институттық қолдау
297
 
Біржақты түсініктің мотивациялық негіздері
298
 
  Фрустрация және агрессия: жазықсызға жала жабу теориясы
298
 
  Әлеуметтік сәйкестік (идентификация) теориясы: өзін өзгелерден жоғары сезіну
299
 
  Ингрупптық біржақты түсінік
301
 
  Статусты, өзін-өзі сыйлауды, қоғамдағы орынды қажет ету
302
 
  Біржақты түсінікті болдырмау мотивациясы
303
 
Біржақты түсініктің когнитивті негіздері
305
 
  Адамдарды категория бойынша жіктеу
305
 
  Спонтанды айыру
305
 
  Қабылдамалы ұқсастықтар мен айырмашылықтар
305
 
  Айрықша өзгешілік: ерекше адамдарды басқалар қалай кабылдайды?
307
 
  Ерекше адамдар
307
 
  Ерекше оқиғалар
309
 
  Ерекше оқиғалар иллюзиялық корреляцияның дамуына әкеледі
310
 
  Атрибуция: әділетті әлем болуы рас па?
311
 
  Өз тобына қатысты жақтау
311
 
  Әділ әлем феномені
312
 
Біржақты түсініктің салдары
314
 
  Өздігінен туындайтын біржақты түсінік
314
 
  Дискриминацияның әсері: өздігінен жүзеге асатын болжам
316
 
  Стереотип қаупі
316
 
  Стереотиптер адамдардың ой-пікірін бұрмалай ма?
319
 
  Әсерлі стереотиптер мәселесі
320
 
  Стереотиптер пікірді қалай бұрмалайды?
320
 
ПОСТСКРИПТУМ: біржақты түсінікті жеңу мүмкін бе?
321
 
10-тарау. АГРЕССИЯ: басқаларға зиян келтіру
323
 
Агрессия дегеніміз не?
324
 
Агрессияның теориясы бар ма?
326
 
  Агрессия биологиялық феномен ретінде
326
 
  Инстинктивті мінез-құлық пен даму психологиясы
326
 
  Жүйке жүйесінің әсері
327
 
  Геннің әсері
327
 
  Биохимиялық әсер
328
 
  Агрессия фрустрацияға жауап ретінде
330
 
  Фрустрация-агрессия теориясын қайта қарау
331
 
  Салыстырмалы депривация
331
 
  Агрессия тәрбиемен келген әлеуметтік мінез-құлық ретінде
332
 
  Агрессияның салдары
332
 
  Бақылау арқылы үйрену
333
 
Агрессияға не әсер етеді?
335
 
  Келеңсіз оқиғалар
335
 
  Ауыру
335
 
  Аптап ыстық
336
 
  Шабуылдаушы мінез-құлық
337
 
  Қозу
337
 
  Агрессивті сигналдар
339
 
  Бұқаралық ақпарат құралдарының әсері: порнография және сексуалдық зорлық-зомбылық
339
 
  Сексуалды шындықты қабылдаудың бұрмалануы
340
 
  Әйелдерге қатысты агрессия
341
 
  Бұқаралық ақпарат құралдарының әсері: теледидар және интернет
342
 
  БАҚ-тың іс-әрекетке әсері
343
 
  Телевизияның ойлауға әсері
346
 
  Өзге медиа әсері: ведеоойындар
347
 
  Ведеоойындардың ықпалы
347
 
  Топтың әсері
351
 
Агрессияны қалай азайтуға болады?
355
 
  Катарсис
355
 
  Әлеуметтік тәрбие тәсілі
357
 
  Мәдениеттің өзгеруі және әлемдегі зорлық-зомбылық
359
 
ПОСТСКРИПТУМ: зорлық-зомбылық мәдениетін реформалау
359
 
11-тарау. ТАРТЫМДЫЛЫҚ ЖӘНЕ ИНТИМДІК ЖАҚЫНДЫҚ: өзгелерге ықылас және сүйіспеншілік
361
 
Достасу және өзгелерге қызығушылық неден туындайды?
365
 
  Жақындық
365
 
  Өзара әрекеттесу
366
 
  Өзара әрекеттесу антиципациясы (өзара әрекеттесуден дәмелену)
367
 
  Қайталап қараудың ықпалы
367
 
  Дене бітімінің тартымдылығы
371
 
  Тартымдылық пен танысу (романтикалық кездесулер)
371
 
  Жарасымдылық феномені
373
 
  Физикалық тартымдылық стереотипі
374
 
  Кім тартымды?
376
 
  Ұқсастық пен өзара сәйкестік
379
 
  Тең-теңімен бе?
379
 
  Бір-біріне ұқсамайтын адамдар бірін-бірі жақсы көре ме?
381
 
  Бізді ұнататындарды ұнату
382
 
  Атрибуция
383
 
  Арақатынастардың марапатталуы
384
 
Махаббат дегеніміз не?
386
 
  Ынтық махаббат
386
 
  Ынтызар махаббат теориясы
387
 
  Махаббаттағы әралуандық: мәдениет және гендер
388
 
  Серіктестік махаббат
389
 
Тығыз арақатынасқа не себеп болады?
390
 
  Құштарлық
390
 
  Құштарлық стильдері
392
 
  Әділдік
393
 
  Ұзақ мерзімді әділдік
393
 
  Әділдікті сезіну және қанағаттану
394
 
  Риясыз көңіл (self-disclosure)
394
 
Арақатынастар қалай аяқталады?
398
 
  Ажырасу
398
 
  Айырылысу процесі
399
 
ПОСТСКРИПТУМ: махаббаты құру
402
 
12-тарау. КӨМЕК КӨРСЕТУ
403
 
Біз не себепті көмек көрсетеміз?
405
 
Әлеуметтік алмасу және әлеуметтік нормалар
405
 
  Марапаттаулар
405
 
  Ішкі марапат немесе көтермелеу
407
 
  Қоғамдық нормалар
410
 
  Эволюциялық психология
413
 
  Отбасылық және рулық іріктеу
413
 
  Өзара алмасу
414
 
  Топтық іріктеу
415
 
  Көмек көрсету теорияларын салыстыру және бағалау
415
 
  Шынайы альтуризм
416
 
Біз қандай жағдайларда көмектесеміз?
420
 
  Куәгерлердің саны
420
 
  Назар аударып қарау
421
 
  Түсініктеме беру
421
 
  Жауапкершілікті өз мойнына алу
423
 
  Қайта қаралған зерттеу этикасы
425
 
  Басқалар көмек көрсеткенде жәрдемдесу
425
 
  Уақыт қысымы
426
 
  Ұқсастық
426
 
Кімдер көмек көрсетеді?
429
 
  Жеке тұлғалық қасиеттер
429
 
  Гендер
430
 
  Діни сенім
431
 
Қалай көбірек көмек беруге болады?
433
 
  Тұрлаусыздықты төмендету, жауакершілікті арттыру
433
 
  Жеке өтініштер
434
 
  Өзін кінәлі сезіну және өз беделін сақтау
434
 
  Альтуризмді әлеуметтендіру
435
 
  Моральдық инклюзияға үйрету
435
 
  Альтуризмді модельдеу
437
 
  Жасау арқылы үйрену
438
 
  Көмек көрсетуді альтуристік түрткілермен байланыстыру
439
 
  Альтуризм туралы білу
439
 
ПОСТСКРИПТУМ: әлеуметтік психологияны өмірде қолдану
440
 
13-тарау. КОНФЛИКТ ЖӘНЕ БІТІМГЕРШІЛІК
441
 
Конфликт неден туындайды?
442
 
  Әлеуметтік дилеммалар
442
 
  Күдікті дилеммасы
443
 
  Ортақ игілік трагедиясы
444
 
  Қатысушының негізгі қателігі
445
 
  Мотивтердің дамуы
445
 
  Нәтижелер жиынтығының нөлге тең болмауы
445
 
  Әлеуметтік дилеммалардың шешімі
445
 
  Бәсеке
448
 
  Әділетсіздікті сезіну
449
 
  Бұрыс қабылдау
450
 
  Кереғар қабылдау
450
 
  Қарапайым ойлау әдісі
452
 
  Түсініктің өзгеруі
452
 
Бейбітшілікке қалай жол жеткізе аламыз?
454
 
  Байланыс
454
 
  Байланыс көзқарастарды болжай ала ма?
454
 
  Десегрегация нәсіларалық қарым-қатынастарды жақсарта ма?
455
 
  Десегрегация нәсіларалық көзқарасты қай кезде жақсартады?
455
 
  Қауымдасу
459
 
  Ортақ сыртқы қауіп бірігуге негіз болады
459
 
  Ынтымақты күшейтетін ортақ мақсаттар
461
 
  Бірге оқу нәсілдік көзқарасты жақсартады
463
 
  Топтық және командалық сәйкестік
465
 
  Байланыс
467
 
  Келіссөз
467
 
  Медиация
468
 
  Арбитраж
471
 
  Татуласу
472
 
  Grit
472
 
  Тәжірибеде қолданылуы
473
 
ПОСТСКРИПТУМ: жеке адам мен қоғамдық құқық арасындағы конфликт
474
  IV Бөлім. Қолданбалы әлеуметтік психология
 
14-тарау. МЕДИЦИНАДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ПСИХОЛОГИЯ
475
 
Клиникалық пайымдаулардың дәлдігіне қандай жағдайлар ықпал етеді?
476
 
  Иллюзиялық байланыстар
477
 
  Уақыт өтіп кеткен соң пайымдау және өзіне аса сенімділік
478
 
  Өзін-өзі растайтын диагноздар
479
 
  Клиникалық интуиция мен статистикалық пайымды салыстыру
479
 
  Жақсы клиникалық тәжірибенің мағынасы
481
 
Адамның іс-әрекетіндегі проблемаларға қандай когнитивті процестердің қатысы бар?
482
 
  Депрессия
482
 
  Бұрмалау ма, реализм бе?
482
 
  Жағымсыз ойлар депрессияның салдары ма, себебі ме?
483
 
  Жалғыздық
486
 
  Жалғыздықты және шеттетілуді сезіну
486
 
  Өзгелерге негативті көзқараста болу
487
 
  Уайым мен ұялшақтық
487
 
  Әлеуметтік жағдайларда өз қабілетімізге күмәніміз
487
 
  Кейбір жағдайлар
488
 
  Денсаулық, ауру және өлім
488
 
  Адамның ауруға реакциясы
489
 
  Эмоция және вуру
490
 
  Оптимизм және денсаулық
490
 
Емделудің әлеуметтік-психологиялық негіздері
493
 
  Мінез-құлықты өзгерту арқылы ішкі өзгерістерге қол жеткізу
493
 
  Зиянды әдеттерден арылу
494
 
  Әлеуметтік дағдыларға әдеттену
494
 
  Түсіндіру терапиясы
494
 
  Адамның қарым-қатынаста ішкі өзгерістері арқылы табысқа жетуі
495
 
  Терапияны әлеуметтік ықпал ретінде пайдалану
496
 
Әлеуметтік қарым-қатынастың денсаулық пен игілікке әсері қандай?
497
 
  Жақын қарым-қатынас және денсаулық
497
 
  Әлеуметтік қолдау және денсаулық
499
 
  Кедейлік, теңсіздік және денсаулық
499
 
  Жақын қарым-қатынас және бақыт
501
 
  Достық және бақыт
501
 
  Ерлі-зайыптылық және бақыт
501
 
ПОСТСКРИПТУМ: бақыттың еселенуі
503
 
15-тарау. СОТТАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ПСИХОЛОГИЯ
505
 
Куәгерлердің сөздеріне қаншалықты сенуге болады?
506
 
  Куәгерлер айғақтарының ықпалы
506
 
  Куәгердің көргенінің бәріне сене беруге болмайды
507
 
  Жалған ақпараттың әсері
509
 
  Қайта әңгімелеу
511
 
  Айғақтағы қатені азайту
511
 
  Тергеушілерді арнайы оқыту
513
 
  Тану процесіндегі қатені азайту
514
 
  Алқабилерді арнайы оқыту
515
 
Алқабилердің шешіміне тағы қандай факторлардың ықпалы бар
516
 
  Айыпталушының мінездемесі
516
 
  Айыпталушының сырт келбетінің тартымдылығы
517
 
  Айыпталушының алқабиге ұқсастығы
518
 
  Соттың нұсқауы
519
 
  Қосымша факторлар
521
 
Алқабидің жеке басының қасиеттерінің ықпалы қандай?
521
 
  Алқабидің пайымдауы
522
 
  Нұсқауды түсінуі
522
 
  Алқабидің нұсқауды түсінуін жетілдіру
522
 
  Алқабилерді іріктеу
523
 
  «Өлім жазасын» қарастыратын алқабилер
523
 
Алқабилерге топтың әсері қандай?
525
 
  Азшылықтың ықпалы
526
 
  Топтық бөліну
526
 
  Жұмысақтық
527
 
  Он екі адамның үкімі жалғыз адамның үкімінен тиімдірек пе?
528
 
  Он екі адамдық алқабидің үкімі алты адамдық алқабидің үкімімен тең бе?
528
 
  Зертханадан – шынайы өмірге: эксперименттік және кәсіби соттар
529
 
ПОСТСКРИПТУМ: психология ғылымының негізінде орынды ойлау
530
 
16-тарау . ӘЛЕУМЕТТІК ПСХОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ КЕЛЕШЕК
531
 
Психология және климат өзгерісі
534
 
  Климат өзгеруінің психологиялық салдары
535
 
  Көші-қон және психологиялық зақым
535
 
  Климат және шиеленіс
535
 
  Қоғамның климат өзгерісіне қатысты пікірі
536
 
  Жеке тәжірибе және эвристика
536
 
  Сенім
537
 
Тұрақты келешекті қамтамасыз ету
538
 
  Жаңа технологиялар
538
 
  Тұтынуды қысқарту
539
 
  Жеңілдіктер
539
 
  Кері байланыс
540
 
  Сәйкестік
541
 
Әлеуметтік психология және байлық
541
 
  Жоғары материализм
542
 
  Байлық және әл-ауқат
542
 
  Дәулетті елдер бақыттырақ па?
543
 
  Дәулетті адамдар бақыттырақ па?
543
 
  XXI ғасырдың бақуатты адамдары бақытты ма?
544
 
  Материализм адамды қанағаттандырмайды
545
 
  Біздің бейімделуге мүмкіндігіміз
546
 
  Біздің салыстыруға бейімділігіміз
547
 
  Тұрақтылық және өмір үшін күрес
549
 
ПОСТСКРИПТУМ: қазіргі әлемге қалай жауап қайтару керек?
553
 
Глоссарий
554
 
Сілтемелер
562

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2018 Библиотека (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.