Обложка
 
Фромкин В., Родман Р., Хайамс Н.
Тіл біліміне кіріспе
 [мәтін] / ауд. М.Жаңабекова, Б.Мизамхан, Ұ.Ісләмова // Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.- Алматы, 2018
Ключевые слова: Лингвистика білімі, морфология, синтаксис, фонология, фонетика
Сый 2018 ж.  

Оглавление 
 
1ТІЛ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?
1
 
Лингвистика білімі
1
 
Дыбыс жүйесі туралы білім
2
 
Сөз туралы білім
3
 
Лингвистика біліміндегі шығармашылық
5
 
Сөйлемдер мен сөз тіркестері
6
 
Лингвистика білімінің жасампаздығы
7
 
Грамматика дегеніміз не?
8
 
Дескриптивті грамматика
8
 
Прескриптивті грамматика
9
 
Оқытушы грамматика
11
 
Әмбебап грамматика
12
 
Грамматиканың дамуы
13
 
Ым тілі: әмбебап тілдің дәлелі
14
 
Адами емес тіл дегеніміз не?
15
 
Құстар және аралар
15
 
Жануарлар адам тілін меңгере ала ма?
17
 
Тіл мен ой
19
 
Қорытынды
22
 
Қосымша оқуга арналғат әдебиеттер
24
 
Жаттығулар
24
 
2МОРФОЛОГИЯ
29
 
Негізі және көмекші сөздер
31
 
Морфемалар: Сөздің ең кіші бірліктері
32
 
Негізгі және қосымша морфемалар
34
 
Қосымша морфемалар
35
 
Түбір және негіз
37
 
Сөзжасам заңдылықтары
39
 
Деривациялық морфология
40
 
Флективті морфология
42
 
Сөздің иерархиялық құрылымы
45
 
Ереже өнімділігі
48
 
Басқа да лексикалық процестер
51
 
Ым тілінің морфологиясы
55
 
Морфологиялық талдаулар: морфемаларды идентификациялау
55
 
Қорытынды
59
 
Қосымша оқуға арналған әдебиеттер
60
 
Жаттығулар
61
 
3СИНТАКСИС
71
 
Синтаксис заңдылықтары
72
 
Грамматикалық негізделмеген сөздер
75
 
Сөйлем құрылымы
76
 
Құрауыштар мен құраушы тестілер
77
 
Тілдің өміршеңдігі: рекурсивті заңдылықтар
96
 
Сөйлем қалай басқарылады?
100
 
Трансформациялық талдаулар
104
 
Әмбебап грамматиканың кағидаттары мен көрсеткіштері
109
 
Ым тілінің синтаксисі
112
 
А қосымшасы
114
 
В қосымшасы
116
 
С қосымшасы
122
 
Қорытынды
123
 
Қосымша оқуға арналған әдебиеттер
124
 
Жаттығулар
124
 
4ТІЛДІҢ МАҒЫНАСЫ
133
 
Сөйлеушілер сөйлем мағынасы туралы не біледі?
134
 
Шындық
135
 
Импликация және ұғымдардың байланысы
136
 
Көпмағыналылық
137
 
Композициялық семантика
138
 
Семантика зандылықтары
138
 
Композициялық семантика қай кезде өзгереді?
141
 
Аномалия
142
 
Метафора
144
 
Идиома
145
 
Лексикалық семантика (сөздің мағынасы)
147
 
Сөз мағынасының теориясы
148
 
Референция
148
 
Лексикалық байланыс
150
 
Семантикалық ерекшеліктер
152
 
Аргумент құрылымы
156
 
Прагматика
159
 
Есімдік және басқа да дейктикалық сөздер
160
 
Импликатура
163
 
Презумпция
167
 
Қорытынды
168
 
Қосымша оқүға арналған әдебиеттер
170
 
Жаттығулар
171
 
5ФОНЕТИКА: ТІЛДЕГІ ДЫБЫСТАР
183
 
Дыбыс сегменттері
183
 
Сөйлеу дыбыстарының ерекшеліктері
184
 
Фонетикалық әліпби
185
 
Артикуляциялық фонетика
188
 
Дауыссыз дыбыстар
188
 
Дауысты дыбыстар
199
 
Негізгі фонетикалық топтар
203
 
Үзілмелі және созылмалы дыбыстар
203
 
Шулы жэне сонар дыбыстар
203
 
Консонанттық дыбыстар
203
 
Буындық дыбыстар
204
 
Просодиялық ерекшеліктер
204
 
Дыбыс екпіні және сөйлеу ырғағы
205
 
Фонетикалық таңба және орфографиялық сәйкестік
208
 
Ым тілінщ фонетикасы
209
 
Қорытынды
210
 
Қосымша оқуға арналған әдебиеттер
212
 
Жаттығулар
212
 
6ФОНОЛОГИЯ: ТІЛДЕГІ ДЫБЫС ҮЛГІЛЕРІ
219
 
Морфемалардың дыбысталуы
220
 
Көпше түрдің дыбысталуы
220
 
Алломорфтың басқа да мысалдары
223
 
Фонемалар: тілдің фонологиялық бірліктері
225
 
Аллофонның сипаттамасы
225
 
Фонемалар және оларды табу жолдары
228
 
Қосымша дистрибуция
229
 
Фонемалардың ерекше қасиеттері
231
 
Құңдылық ерекшелігі
232
 
Аса маңызды емес қасиеттер
233
 
Фонемалық үлгілердің тілдегі өзгерісі
234
 
Сөйлеу дыбыстарының табиғи топтары
235
 
Америкалық ағылшын тіліндегі дауысты және дауыссыз дыбыстардың өзіндік ерекшеліктері
237
 
Фонологиялық зандылықтар
237
 
Дыбыстың қасиетін өзгертетін ережелер
239
 
Дыбыстарды кірістіру және жою ережелері
243
 
Жалкыдан жалпыға және жалпыдан жалкыға
45
 
Фонологиялық зандылықтардың қызметі
246
 
Фонология зандылықтарының түсініктемесі
247
 
Просодиялық фонология
248
 
Буын құрылымы
248
 
Сөз екпіш
249
 
Сөйлем және тіркес екпіні
249
 
Интонация
250
 
Фонемалардың жүйелі шектеулері
251
 
Лексикалық ауытқулар
253
 
Фонология зандылықтары не үшін керек?
253
 
Оптималдық теориясы
255
 
Фонологиялық талдаулар
255
 
Қорытынды
258
 
Қосымша оқуға арналған әдебиеттер
259
 
Жаттығулар
260
 
7ТІЛ ЖӘНЕ ҚОҒАМ
273
 
Диалект
273
 
Өңірлік диалектілер
75
 
Әлеуметтік диалектілер
282
 
Тілдік байланыс
297
 
Лингва франкалар
298
 
Байланыс тілі: пиджин және креол тілдері
299
 
Креолдар және креолдану
303
 
Қостілділік (билингвизм)
306
 
Тіл және білім беру
308
 
Екінніші тілді үйрету әдістемесі
309
 
Оқуды үйрету
310
 
Қос тілде білім беру
313
 
Азшылық диалектісі
315
 
Тілдік қолданыс
315
 
Стильдер
316
 
Слэнг
317
 
Жаргон мен арго
317
 
Табу ма, жоқ па?
318
 
Нәсілдік және ұлттық эпитеттер
320
 
Тіл және жыныстық кемсіту
320
 
Құпия тілдер және тілдік ойындар
323
 
Қорытынды
324
 
Қосымша оқуғаа арналған әдебиеттер
326
 
Жаттығулар
327
 
8ТІЛДІҢ ӨЗГЕРУІ: УАҚЫТ КЕЗЕҢДЕРІ
336
 
Дыбыстық өзгерістер зандылығы
337
 
Дыбыстық сәйкестіктер
338
 
Ата тілдер
338
 
Фонологиялық өзгеріс
340
 
Фонологиялық ережелер
341
 
Дауысты дыбыстардың үлкен өзгерісі
342
 
Морфологиялық өзгеріс
343
 
Синтаксистік өзгеріс
345
 
Лексикалық өзгеріс
350
 
Категориялық өзгеріс
350
 
Жаңа сөздердің қосылуы
351
 
Кірме сөздер
357
 
Сөздердің қолданыстан шығуы
360
 
Семантикалық өзгеріс
361
 
Сөз мағынасының кеңеюі
361
 
«Өлі» тілдерді қайта қалпына келтіру
362
 
Он тоғызыншы ғасырдағы салыстырулар
362
 
Тілдерді салыстыра отырып қайта құру
366
 
Тарихи деректер
370
 
Өлі және жоғалып бара жатқан тілдер
372
 
Тілдердің генетикалық жіктемесі
375
 
Дүниежүзі тілдері
376
 
Тілдердің түрлері
379
 
Тілдер неліктен өзгеріске ұшырайды?
382
 
Қорытынды
385
 
Қосымша оқуға арналған әдебиеттер
386
 
Жаттығулар
387
 
9ТТЛДІ МЕҢГЕРУ
395
 
Балалардың лингвистикалық қабілеті
395
 
Не үйренді, не үйренбеді?
396
 
Тілді меңгеру кезендері
398
 
Сөйлеп үйрену және сөйлей білу
398
 
Фонологияны меңгеру
403
 
Сөз мағынасын меңгеру
406
 
Морфологияны меңгеру
408
 
Синтаксисті меңгеру
410
 
Прагматиканы меңгеру
414
 
Көмекші егістікгің дамуы: кейс тапсырма
415
 
Көрсеткіштерді анықтау
418
 
Ым тілдерін меңгеру
419
 
Лингвистикалық ортаның рөлі: ересектер ықпалы
421
 
Еліктеудің, дағдыны дамытудың және баламаның рөлі
421
 
Құрылымдық оқытудың рөлі
424
 
Көп тіл білу
424
 
Балалық шақтағы билингвизм
425
 
Екінінші тілді меңгеру
429
 
Қорытынды
435
 
Қосымиіа оқуға арналған әдебиеттер
437
 
Жаттығулар
438
 
10ТІЛ ЖӘНЕ АДАМ МИЫ
444
 
Адам миының қызметі
444
 
Түсіну
445
 
Сөйлеу
458
 
Ми және тіл
463
 
Адам миы
463
 
Тілдің мида орналасуы
464
 
Грамматикадағы нейрондық құбылыстар
474
 
Тіл және мидың дамуы
476
 
Жас балалар тілінің мидың сол жак сыңарында калыптасуы
477
 
Мидың икемділігі
477
 
Маңызды кезең
478
 
Модульдық сана: Тіл мен таным диссоциациясы
481
 
Лингвистикалық эрудиттер
482
 
Тілдік ақау
483
 
Тілдің генетикалық негізі
484
 
Қорытынды
485
 
Қосымша оқуға арналған әдебиеттер
489
 
Жаттығулар
490
 
11ТІЛДІҢ КОМПЬЮТЕРДЕ ӨҢДЕЛУІ
498
 
Сөйлейтін және тындайтын компьютерлер
498
 
Компьютерлік фонетика жэне фонология
499
 
Компьютерлік морфология
506
 
Компьютерлік синтаксис
507
 
Компьютерлік семантика
510
 
Компьютерлік прагматика
512
 
Компьютерлік ым тілдері
513
 
Компьютерлік лингвистиканың колданылуы
513
 
Грамматиканың компьютерлік модельдері
514
 
Жиілікті талдау, сәйкестік және сөз тіркесі
515
 
Компьютерлік лексикография
516
 
Культуромикалық төңкеріс
517
 
Ақпарат алу мен жинақтау
519
 
Сөздің дұрыс жазылуын тексеруші құралдар
521
 
Машиналық аударма
521
 
Компьютерлік сот лингвистикасы
523
 
Қорытынды
527
 
Қосымша оқуғаа арналған әдебиеттер
529
 
Жаттығулар
529
 
12ЖАЗУ: ТІЛДІҢ ӘЛІПБИІ
533
 
Жазу тарихы
533
 
Пиктограммалар мен идеограммалар
534
 
Сына жазулары
535
 
Ребус қағидасы
537
 
Иероглифтен әліпбиге дейін
538
 
Қазіргі жазу жүйелері
539
 
Сөз жазу
539
 
Буын жазуы
540
 
Дауыссыздар әліппесі
542
 
Әліпбилік жазу
543
 
Жазу және сөйлеу
545
 
Емле
547
 
СМС хабарламалары
549
 
Ағылшынның қазіргі емле жүйесі
550
 
Псевдожазу
553
 
Қорытынды
554
 
Қосымша оқуғаа арналған әдебиеттер
555
 
Жаттығулар
555
 
Глоссарий
561

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2018 Библиотека (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.