Обложка
 
Куратко Д.Ф.
Кәсіпкерлік: теория, процесс, практика
 [Мәтін] / ауд. М.Қыстаубаева, Б.Сабденәлиев, М.Сейітжаппарұлы [ж.т.б.] // Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.- Алматы, 2018
Ключевые слова: Кәсіпкерлік ойлау, венчурді бастау, жоспар әзірлеу, жеке кәсіпкерлік
Сый 2018 ж.  

Оглавление 
  МАЗМҰНЫ
 
АЛҒЫСӨЗ
17
 
КІРІСПЕ
21
  1БӨЛІМ
 
XXI ғасырдағы кәсіпкерлік ойлау жүйесі
27
 
1ТАРАУ Кәсіпкерлік: эволюциялық даму - революциялық әсер
28
 
Кәсіпкерлер - жасампаз инноваторлар
29
 
Кәсіпкерлер және шағын бизнес иелері: айырмашылығы не?
29
 
Кәсіпкерлік ойлау жүйесі
29
 
Кәсіпкерлік эволюциясы
30
 
Жаңсақ пікірлер: кәсіпкерлік туралы мифтер
31
 
Кәсіпкерлер – ойдың емес, істің адамы
31
 
Кәсіпкер болып туады, қалыптаспайды
31
 
Кәсіпкерлер әрқашан жасампаз
32
 
Кәсіпкерлер - білім және әлеует тұрғысынан қалыпқа сыймайтын адамдар
32
 
Кәсіпкерлер қалыпқа сай болуы тиіс
32
 
Кәсіпкерлердің бар ойлайтыны – ақша
32
 
Кәсіпкерлер - жолы болғыш адамдар
32
 
Кәсіпкерлік- берекесіздік пен хаос
33
 
Кәсіпкерлік бастамалардың дені сәтсіз
33
 
Кәсіпкерлер - ерекше тәуекелшіл адамдар
34
 
Кәсіпкерлікке көзқарастар
34
 
Кәсіпкерлікті зерттеудегі ұстанымдар
34
 
Кәсіпкерлікке процестік көзқарас
38
 
Кәсіпкерлік революция: жаһандық феномен
41
 
Америка Құрама Штаттарындағы кәсіпкерлік венчурлердің әсері
42
 
Жылдам дамыған компаниялар (Gazelles)әсері
43
 
Кәсіпкерлік фирмалардың мұрасы
45
 
Кәсіпкерлікті зерттеудегі XXI ғасыр трендтері
46
 
Кәсіпкерліктің негізгі ұғымдары
47
 
Кәсіпкерлік
47
 
Кәсіпкер
47
 
Кәсіпкерлік пәні
48
 
Кәсіпкерлік көшбасшылық
48
 
Түйін
48
 
Негізгі терминдер
49
 
Пысықтау сұрақтары
49
 
Сілтемелер
49
 
2ТАРАУ Жеке кәсіпкерлік ойлау жүйесі:таным және этика
53
 
Кәсіпкерлік ойлау жүйесі
54
 
Кәсіпкерлік таным
54
 
Метакогнитив көзқарас
54
 
Кәсіпкер деген кім?
55
 
Кәсіпкерлік ойлау жүйесімен байланысты сипаттамалар
55
 
Сәтсіздікпен жүмыс істеу
60
 
Уайымнан айығу процесі
61
 
Кәсіпкерлік тәжірибе
61
 
Кәсіпкерліктің күңгірт тұсы
62
 
Кәсіпкердің тәуекелге даяр болуы
62
 
Кәсіпкер және стресс
63
 
Кәсіпкерлік эго
66
 
Кәсіпкерлік этика
67
 
Этикалық дилеммалар
68
 
Этикалық рационалдық
69
 
Мораль мәселелері
70
 
Шешімдердің күрделілігі
71
 
Электрон коммерциядағы онлайн этикалық дилеммалар
71
 
Этикаға сай кәсіпорын үшін стратегия жасау
72
 
Этикаға сай мінез-қүлық кодексі
72
 
Этикалық жауапкершілік
72
 
Корпоратив кәсіпкер этикасы
73
 
Кәсіпкердің этикаға сай көшбасшылығы
74
 
Кәсіпкерлік мотивация
75
 
Түйін
76
 
Негізгі терминдер
77
 
Пысықтау сұрақтары
77
 
Сілтемелер
78
 
3ТАРАУ Ұйымдық кәсіпкерлік ойлау жүйесі: корпоратив кәсіпкерлік
81
 
Ұйымдық кәсіпкерлік ойлау жүйесі
82
 
Корпоратив инновация философиясы
83
 
Корпоратив кәсіпкерлік және инновация
85
 
Корпоратив кәсіпкерлік пен инновация тұжырымдамасы
85
 
Корпоратив кәсіпкерлік пен инновация қажеттігі
86
 
Корпоратив кәсіпкерлік пен инновацияға кедергілер
87
 
Корпоратив көсіпкерлік стратегиясы
89
 
Мұрат қалыптастыру
91
 
Инновацияны ынталандыру
92
 
Жұмыс ортасы құрылымын жасау
94
 
Бақылау және дербестік
96
 
Сәтсіздікке дайындық
98
 
Менеджментті дайындау
98
 
Инновациялық топтар құру    
99
 
Корпоратив кәсіпкерлік стратегиясын нығайту
100
 
Түйін
102
 
Негізгі терминдер
103
 
Пысықтау сұрақтары
103
 
Сілтемелер
104
 
4ТАРАУ Әлеуметтік кәсіпкерлік және кәсіпкерлердің жаһандық ортасы
107
 
Әлеуметтік кәсіпкерлік
108
 
Әлеуметтік кәсіпкер деген кім?
109
 
Әлеуметтік кәсіпорын деген не?
110
 
Элеуметтік кәсіпорын және тұрақтылық
111
 
Тұрақты кәсіпкерлік    
111
 
Экокәсіпкерлік
112
 
Ортақ құндылық және үш төменгі көрсеткіш
113
 
Экономикалық өнімділіктің төменгі көрсеткіштері
114
 
Қоршаған орта өнімділігінің төменгі көрсеткіштері    
114
 
Әлеуметтік өнімділіктің төменгі көрсеткіштері
114
 
Бенефит корпорациялар: тұрақты кәсіпорындарды қолдау
115
 
Жаһандық нарық    
116
 
Жаһандық кәсіпкерлер
116
 
Жаһандық ойлау
116
 
Диаспоралық желілер
117
 
Жаһандық ұйымдар және келісімдер
117
 
Шетелде кәсіпкерлік жүргізу
119
 
Халықаралық деңгейге шығу әдістері
120
 
Шетелдік нарықты зерттеу    
123
 
Түйін
127
 
Негізгі терминдер
127
 
Пысықтау сұрақтары    
128
 
Сілтемелер
128
  2БӨЛІМ
 
Кәсіпкерлік венчурді бастау
133
 
5ТАРАУ Инновация: идеяларға шабыттана ұмтылу    
134
 
Мумкіндіктерге зер салу: жаңа идеялар іздеу    
135
 
Инновациялық идея көздері      
135
 
Білім және оқу процесі
136
 
Кәсіпкерлік қиял және креатив
137
 
Жаңаша ойлаудың рөлі
137
 
Креатив табиғаты
137
 
Жаңаша ойлауды дамыту
140
 
Креатив жаттығу
141
 
Креатив жаттығу
141
 
Креатив жаттығу
142
 
Креатив алаңдары
145
 
Креатив ахуалы
146
 
Инновация және кәсіпкер
146
 
Инновация процесі
146
 
Инновация типтері
147
 
Инновация туралы негізгі қате ойлар
147
 
Инновация принциптері
148
 
Түйін
150
 
Негізгі терминдер
150
 
Пысықтау сұрақтары    
150
 
Сілтемелер
150
 
6ТАРАУ Кәсіпкерлік мүмкіндіктерді бағалау
153
 
Жаңа венчур-стартаптардың қиындықтары
154
 
Жаңа венчурлерді іріктеудегі жасырын қатерлер
155
 
Объектив бағалау жеткіліксіздігі
155
 
Нарық жайлы шынайы ақпараттың кемдігі
155
 
Техникалық талаптарды жете түсінбеу
155
 
Қаржылық жағдайды жете түсінбеу
155
 
Венчур бірегейлігінің кемдігі
156
 
Құқықтық мәселелерді ескермеу
156
 
Жаңа венчур дамуының негізгі факторлары
156
 
Бірегейлік
156
 
Инвестиция
156
 
Сатылым өсімі
158
 
Өнім жеткіліктілігі
158
 
Клиент жеткіліктілігі
158
 
Жаңа венчур неліктен сәтсіздікке ұшырайды?
159
 
Венчурді бағалаудың дәстүрлі процестері
162
 
Деңгейді сараптау әдісі
163
 
Жүзеге асыру мүмкіндігі критерийлерін қарау әдісі    
163
 
Жүзеге асыру мүмкіндігін кешенді талдау
164
 
Венчурді бағалаудың қазіргі заманғы әдістері    
166
 
Дизайн әдісі
166
 
Дизайнға бағдарланған кәсіпкерлік
168
 
«Үнемшіл стартап» немесе лин-стартап әдісі
168
 
Түйін
170
 
Негізгі терминдер
171
 
Пысықтау сұрақтары
171
 
Сілтемелер
171
 
қосымша: Жоспарды жүзеге асыру жоспары
173
 
7ТАРАУ Кәсіпкерлік венчурге бастар жол
178
 
Жаңа кәсіпкерлік венчур қуру
179
 
Кәсіпкерлік венчур құрудың жаңа-жаңа тәсілі
179
 
Кәсіпкерлік венчур құрудың ескі-жаңа тәсілі
179
 
Кәсіпкерлік венчур құрудың қаржылық тұсын зерттеу
181
 
Дайын кәсіпкерлік венчурді сатып алу
183
 
Жеке қалау
183
 
Мүмкіндіктерді қарастыру
183
 
Тұрақты венчурді сатып алудың артықшылықтары
183
 
Таңдалған венчурді бағалау
184
 
Негізгі сұрақтар
185
 
Мәміле жөнінде келіссөз жүргізу
188
 
Франчайзинг: гибрид
189
 
Франчайзинг қалай жүмыс істейді?
189
 
Франчайзингтің артықшьшықтары
190
 
Франчайзингтің кемшіліктері
191
 
Франчайзинг туралы заң
193
 
Франчайзинг мүмкіндіктерін бағалау
193
 
Түйін
198
 
Негізгі терминдер
198
 
Пысықтау сұрақтары
198
 
Сілтемелер
199
 
8ТАРАУ Кәсіпкерлік капитал көздері
200
 
Капитал іздеу
201
 
Қарыз алу және үлеспұлдық қаржыландыру
201
 
Қарызға қаржыландыру
202
 
Үлеспұлдық қаржыландыру
205
 
Венчурлік капитал нарығы
209
 
Венчурлік капиталдың соңғы жылдардағы дамуы
209
 
Венчурлік капитал туралы мифтерді жоққа шығару
211
 
Венчур капиталистердің мақсаты
212
 
Жаңа венчур ұсыныстарын бағалау критерийлері
214
 
Венчур капиталисті бағалау
216
 
Бейресми тәуекелді капитал: қолдаушы-инвестор (АngеІ)
218
 
Қолдаушы-инвесторлардың түрлері
219
 
Түйін
221
 
Негізгі терминдер
221
 
Пысықтау сұрақтары
221
 
Сілтемелер
222
  3БӨЛІМ
 
Кәсіпкерлік жоспарын әзірлеу
225
 
9ТАРАУ Кәсіпкерлік венчурдің құқықтық мәселелері
226
 
Зияткерлік меншікті қорғау: патент    
228
 
Патентті қорғау: жалпы ережелер
228
 
Патентті қорғау: өтініш
228
 
Зияткерлік меншікті қорғау: авторлық қүқық
230
 
Авторлық құқықты қорғау
231
 
Идеяларды қорғау
231
 
Зияткерлік меншікті қорғау: сауда маркасы
231
 
Сауда маркасына қатысты жасырын қатерлерді ескеру    
232
 
Сауда құпиясы
234
 
Интернетте сауда маркасын қорғау
235
 
Кәсіпкерлік венчурдің құқықтық құрылымы    
235
 
Жеке кәсіпкерлік
235
 
Серіктестік
238
 
Корпорация
239
 
Серіктестіктер және корпорациялар: ерекше формалары
242
 
Шектеулі серіктестік
242
 
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
242
 
S-корпорация
242
 
Жауапкершілігі шектеулі компаниялар
243
 
В-корпорация
244
 
Табысы аз жауапкершілігі шектеулі компания    
244
 
Құқықтық формаларға қатысты тағы бір пікір    
245
 
Банкроттық
245
 
Банкроттық акті
245
 
7тарау Тікелей банкроттық
246
 
11тарау Қайта құру
246
 
13тарау Қарыздарды реттеу
247
 
Сот шығындарын азайту
247
 
Түйін
248
 
Негізгі терминдер
249
 
Пысықтау сұрақтары
249
 
Сілтемелер
249
 
10ТАРАУ Кәсіпкерлік венчурдің маркетинг мәселелері
251
 
Кәсіпкерлерге арналған маркетинг тұжырымдамасы
252
 
Маркетингтік зерттеу
252
 
Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін анықтау
252
 
Туынды деректерді жинау
253
 
Бастапқы деректерді жинау
253
 
Сапалық және сандық маркетингтік зерттеу
254
 
Ақпаратты түсіндіру және баяндау
254
 
Маркетингтік зерттеу сұрақтары
256
 
Маркетинггік зерттеудегі кедергілер
256
 
Шығын
256
 
Күрделілігі
257
 
Стратегиялық шешімдер
257
 
Сәйкессіздік
257
 
Әлеуметтік медиа маркетингі (SММ)
257
 
Әлеуметтік медианың басты ерекшеліктері
258
 
SММ жоспарын жасау
258
 
Мобайл маркетинг
260
 
Маркетингтік зерттеудегі кәсіпкерлік тактикалары    
261
 
Тиімді маркетинг компоненттері
262
 
Маркетинг философиясы
262
 
Нарықты сегменттеу
263
 
Клиенттің мінез-құлқы
263
 
Маркетинг жоспарын дайындау
265
 
Ағымдагы маркетингтік зерттеулер
265
 
Ағымдагы сатылымды сараптау
266
 
Маркетингтік ақпарат жүйесі
266
 
Сатылымды болжау
266
 
Бағалау
266
 
Кәсіпкер тагы нені ескеруі тиіс?
268
 
Баға белгілеу стратегиялары
268
 
Баға белгілеу ұстанымдары
269
 
Өнімнің өмірлік цикліне баға белгілеу
269
 
Әлеуметтік медиа дәуіріндегі баға белгілеу
269
 
Түйін
270
 
Негізгі терминдер
271
 
Пысықтау сұрақтары
271
 
Сілтемелер
272
 
11ТАРАУ Кәсіпкерлік венчурге қаржылай дайындық
274
 
Қаржылық ақпараттың кәсіпкерлер үшін маңызы
275
 
Қаржылық есептерді тусіну
276
 
Баланс
276
 
Кіріс есебі
281
 
Ақша ағымдары есебі
283
 
Қаржы бюджетін әзірлеу
284
 
Операциялық бюджет
285
 
Ақша ағымы бюджеті
288
 
Проформа есебі
290
 
Капитал бюджеті
292
 
Өтелім әдісі
293
 
Ағымдағы таза қүн
293
 
Ішкі пайда нормасы
294
 
Залалсыздықты талдау
295
 
Залалсыздық нүктелерін анықтау/есептеу
295
 
Қатынас сараптамасы    
299
 
Түйін
300
 
Негізгі терминдер
300
 
Пысықтау сұрақтары
301
 
Сілтемелер
301
 
12ТАРАУ Тиімді бизнес-жоспар құру
302
 
Венчур жоспарын жасау процесіндегі тұзақтар
303
 
Бірінші тұзақ: нақты мақсат болмауы
303
 
Екінші тұзақ: тосқауылдарды дүрыс болжамау
303
 
Үшінші тұзақ: жауапкершілікті сезінбеужәне ықылассыздық
303
 
Төртінші тұзақ: тәжірибе (кәсіптік немесе техникалық) жеткіліксіздігі
303
 
Бесінші тұзақ: нарықтағы нишасын (сегмент) анықтамау
303
 
Бизнес моделінің арқауы: веннур құру процесін бастау
304
 
Бизнес-жоспар деген не?
305
 
Бизнес-жоспардың пайдасы
306
 
Жан-жақты ойластырылған бизнес-жоспар дайындау
306
 
Бизнес-жоспарды кім оқиды?
307
 
Ойды жинақтап, жоспарға түсіру
307
 
Оңай есте сақтауға лайықтау
308
 
Жауап берілуге тиіс сұрақтар
310
 
Бизнес-жоспар элементтері
311
 
Түйін
311
 
Бизнестің сипаттамасы
311
 
Маркетинг бөлімі
311
 
Нарықтағы нишасы мен үлесі туралы мәлімет
313
 
Зерттеу, дизайн және дамыту туралы бөлім
314
 
Операциялық бөлім
314
 
Менеджмент бөлімі
314
 
Қаржы бөлімі
315
 
Тәуекелдер бөлімі
316
 
«Жемісін көру» стратегиясы
316
 
Мерзімдерді анықтау бөлімі
318
 
Қосымшалар және библиография бөлімі
318
 
Бизнес-жоспарды жаңарту
325
 
Бизнес-жоспардың нақты мысалы    
325
 
Бизнес-жоспарды таныстыру
325
 
Таныстыруға қатысты ұсыныстар    
326
 
Тындаушылардан не күтуге болады?
326
 
Түйін
348
 
Негізгі терминдер
348
 
Пысықтау сұрақтары
348
 
Сілтемелер
348
 
косымша: Hydraulic Wind Power, LLC
350
  4БӨЛІМ
 
Кәсіпкерлік венчурдің өсу стратегиялары
387
 
13ТАРАУ Кәсіпкерлік стратегиялық өсу
388
 
Стратегиялық жоспарлау және өсіп келе жатқан фирмалар
389
 
Стратегиялық жоспарлау табиғаты
389
 
Стратегиялық жоспарлау жетіспеуі
390
 
Стратегиялық жоспарлаудың құндылығы
391
 
Стратегиялық жоспарлаудағы қателер
392
 
Кәсіпкерлік және стратегиялық әрекет
392
 
Стратегиялық ұстаным: кәсіпкерлік өзек
393
 
Кәсіпкерлік стратегияның матрица-моделі
394
 
Кәсіпкерлік өсуді басқару
396
 
Венчурдің даму кезеңдері
396
 
Кәсіпкерліктен менеджерлікке өту
398
 
Өсу кезеңін түсіну
400
 
Парадокс пен қайшылықтарды басқару
401
 
«Өсу қабырғасымен» қарсыласу
403
 
XXI ғасырда кәсіпкерлік компания құру
403
 
Кәсіпкерлік сана
404
 
Кәсіпкерлік фирма үшін негізгі элементтер
404
 
Өсіп келе жатқан венчур ескеретін мәселелер
406
 
Көлемінің маңызы
406
 
«Бір адамдық оркестр» синдромы
406
 
Тіme Management
407
 
Қауымдастық тарапынан қысым
407
 
Үздіксіз білім алу
408
 
Жаңа мыңжылдықтағы кәсіпкерлік көшбасшылық
408
 
Түйін
410
 
Негізгі терминдер
410
 
Пысықтау сұрақтары
411
 
Сілтемелер
411
 
14ТАРАУ Кәсіпкерлік венчурді бағалау
414
 
Бизнес тұрғысынан бағалаудың маңызы
415
 
Венчур сатып алудың негізгі мәселелері
415
 
Сатып алушы мен сатушының мақсаты
415
 
Эмоциялық болжам
415
 
Сатып алу себептері
415
 
Кешенді тексеру
416
 
Бизнесті талдау
419
 
Фирманың құнын анықтау
420
 
Бағалау әдістері
424
 
Венчурді бағалау шарттары
431
 
Бағалау процесіндегі қосымша факторлар
433
 
Стартап шығындарын болдырмау
433
 
Болжам нақтылығы
433
 
Бақылау факторы
433
 
Түйін
433
 
Негізгі терминдер
434
 
Пысықтау сұрақтары
434
 
Сілтемелер
434
 
Қосымша: Шарттар тізімі
435
 
15ТАРАУ Кәсіпкерлік венчурдің жемісін көру
446
 
Венчурдің жемісін көру: келешекке көз тігу
447
 
Менеджменттегі сабақтастық стратегиясы
447
 
Сабақтастықтың негізгі факторы
448
 
Сабақтастық қысымдары және фирма ішіндегі мүдделер
448
 
Сабақтастық қысымдары және фирма сыртындағы мүдделер
449
 
Жағдайды ушықтыру
451
 
Сабақтастық төркіні
451
 
Заңдық шектеулер
454
 
Сабақтастық стратегиясын дайындау
454
 
Сабақтастықтың контекстілік аспектілерін түсіну
454
 
Мұрагерге тән қасиеттерді анықтау
455
 
Сабақтастық стратегиясын жазу
456
 
Шығу стратегиясы: компанияны тарату іс-шаралары
457
 
Бастапқы жария ұсыныс (ІРО)
457
 
Венчурді тұтас сату
460
 
Бизнесті сатуға дайындық қадамдары
462
 
Түйін
464
 
Негізгі терминдер
464
 
Пысықтау сұрақтары
464
 
Сілтемелер
465
 
Глоссарий
467

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2018 Библиотека (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.